PROVES DE PARENTESC

Proves de parentiu

Què són les proves de paternitat i per a què serveixen?

Anomenem test de paternitat a la prova de laboratori que cerca una compatibilitat entre el perfil genètic d'una persona i els seus presumptes progenitors.

D'aquesta anàlisi se n'obté un grau de probabilitat (%) que definirà si és o no compatible la filiació.

És important entendre que, com a individus, cadascun de nosaltres té un perfil genètic únic que ens identifica i ens diferencia de qualsevol altra persona. Les variacions en el perfil de l'ADN és la característica que serveix a les anàlisis de biologia molecular per a estudis de genètica forense i per establir vincles del tipus biològic com poden ser la paternitat o maternitat. Els enllaços es poden comprovar gràcies als fills que hereten un 50% del perfil genètic d'un dels seus progenitors i un 50% de l'altre.

Tipus de prova d'ADN

A Analisis Lab ens especialitzem en aquest tipus de proves i realitzem diversos estudis d'identitat genètica per tal de verificar les relacions de parentiu ja sigui de manera merament informativa (confidencial per a ús privat) o de validesa legal en cas de judici.

Proves de parentiu  

Més enllà d'estudis per confirmar la relació patern o maternofilial també es poden fer estudis d'altres tipus de parentiu. En aquest sentit l'estudi utilitzarà marcadors genètics diferents dels usats als estudis anteriors. Depenent de si la relació és paterna o materna i el sexe dels individus a analitzar, s'escollirà un tipus d'estudi o un altre:

 • Estudi de marcadors del cromosoma Y: es fa servir per confirmar una relació entre germans (homes), entre avi patern i nét, o entre oncle patern i nebot. Es parteix de la base que la relació de parentiu és sempre paterna i els individus a testar són homes i, per tant, que haurien de compartir els mateixos marcadors del cromosoma Y.

 • Estudi de marcadors del cromosoma X: es fa servir en casos de dubtes de l'origen patern entre dues germanes. Si les dues germanes comparteixen el mateix pare biològic, haurien de compartir la mateixa còpia del cromosoma X provinent del pare.

 • Anàlisi de l'ADN mitocondrial: és útil en aquells casos on es vol estudiar la línia materna, per exemple entre germanes, entre àvia materna i nét/néta, o entre tia materna i nebot/ neboda. Aquests estudis es basen en l'anàlisi de l'ADN mitocondrial, un tipus de material genètic que només s'hereta per via materna.

 • En altres situacions familiars no previstes en les situacions anteriors, l'habitual és analitzar el material genètic corresponent als cromosomes autosòmics. És a dir, s'exclouran els cromosomes Y i X de l'anàlisi.
  En qualsevol cas, aquest tipus de proves són molt útils per conèixer qualsevol tipus de parentiu (avis i néts, germans, oncles i nebots) i es pot utilitzar en situacions d'herències, o per reunir les famílies en cas de separacions o immigració.

Proves de paternitat

L'objectiu principal de les proves de paternitat és identificar el pare biològic d'un nen o una nena. Es fa per determinar el pare o els pares d'un individu, per exemple en casos d'adopció o en casos de suposada paternitat. Aquesta prova s'ha de fer amb molta cura i ha d'identificar el pare amb un 99% de certesa.

Es poden realitzar diferents tipus de proves de laboratori per avaluar el parentiu, inclòs l'examen d'antígens de glòbuls vermells (tipatge sanguini), l'examen de gens de proteïnes sèriques polimòrfiques i l'avaluació de repeticions curtes al tàndem. Les tècniques de prova d'ADN utilitzades són similars a les utilitzades en les proves d'identitat per a una investigació criminal, és a dir, extreure ADN de les cèl·lules i manipular-lo de manera que se'n pugui examinar la singularitat individual.

Proves de prenatals

Les proves de paternitat prenatal no invasiva permeten conèixer la relació biològica amb el nadó abans de néixer. Aquesta prova s'ha de fer a partir de la novena setmana d'embaràs per poder determinar-ne els resultats. Es realitza a partir d'una simple extracció de sang de la mare, a partir de la qual s'aïlla l'ADN fetal que circula lliurement pel torrent sanguini matern, i una mostra biològica del presumpte pare extreta a partir de mostra de sang, saliva, hisop bucal o altres mostres forenses. Per tant, és una prova completament segura per a la mare i el nadó.

Proves destacades

 • Identitat genètica individual).

 • Parentiu entre pare, mare i fills.

 • Estudis de diferents relacions familiars com poden ser entre d'altres, els estudis del cromosoma Y per via paterna o els estudis de l'ADN mitocondrial d'origen matern.

Junts podem decidir quin és lestudi més adequat en cadascuna de les situacions que els nostres pacients ens plantegen i orientar-los en funció de les mostres que disposin (sang, frotis bucal o mostres forenses). Oferim una interpretació d'aquestes anàlisis de manera que no hi hagi cap dubte sobre els resultats.

Quant de temps es triga a saber el resultat?

La majoria daquestes proves necessiten al voltant de 15-20 dies per ser completades.

Aspectes legals sobre el test de paternitat

El resultat es pot utilitzar com a evidència en judicis. Cal la identificació dels participants i el seguiment de la cadena de custòdia de les mostres durant tot el procés, per garantir-ne la impossibilitat de manipulació. La prova legal es diferencia de la informativa en què, a més d'informar, obliga els participants a acceptar els resultats obtinguts per via legal, i ajuda a resoldre casos vinculats al dret civil, penal i d'estrangeria i immigració, en què suposats progenitors necessitin provar o negar la paternitat biològica per diferents motius (herències, separacions, reagrupament familiar, etc.).

Preus

 • Proves de Paternitat: 180?
 • Proves de prenatals: 1380?
 • Identitat genètica individual: 80 €
 • Parentiu entre pare, mare i fills: 180?
 • Preu estudi Paternitat Judicial: 275?

Demana la teva cita per a la Prova de Parentiu

Pots sol·licitar la teva cita per fer una prova de parentiu mitjançant el següent formulari.

Necessites més informació ?

Contacta amb nosaltres i respondrem totes les teves inquietuds.