Política de Privadesa

A través del present avís, ?Laboratori D?Anàlisis Clíniques Anàlisi *Lab SLUno? (des d'ara ?Anàlisi Lab?), informa els usuaris de la Web www.analisislab.com, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades) i una altra normativa d'aplicació, de la seva política de protecció de dades personals per tal que aquestes decideixin de manera exprés, lliure i voluntària, facilitar a ?Anàlisi Lab? les dades personals que les són sol·licitades motivat per la sol·licitud d'informació o per la contractació dels diversos productes i serveis que s'ofereix en l'àmbit de les anàlisis clinics.

Excepte que específicament s'estableixi el contrari, es considera necessari completar totes les dades requerides al formulari o imprès anàleg de forma veritable, exacta, completa i actualitzada. En cas contrari, ?Anàlisi Lab? podrà, depenent del cas, no procedir al registre de lusuari, o bé denegar el servei concret sol·licitat. Totes les dades facilitades per l'usuari/interessat seran tractades atenent les característiques detallades a continuació.

Informació relativa al tractament de les dades personals

Identificació del responsable: ?Laboratori D?Anàlisis Clíniques Anàlisi Lab SLUno.?, amb domicili al c/ *Cami de l?Aleixar 40 43202 REUS, amb número de NIF: B43629401, Correu electrònic de contacte analisislab@analisilab.com.

Finalitat del tractament:

Totes les dades facilitades seran tractades amb les finalitats següents:

 • Donar resposta a les peticions realitzades per linteressat.
 • Donar resposta als encàrrecs relacionats amb anàlisis clíniques
 • Manteniment de la relació que es pugui establir.
 • Gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que es decideixin contractar.
 • Comunicacions comercials relatives als nostres béns i serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, l'interessat no sol·licite la supressió o siguen necessàries per a les finalitats del tractament. No procedirà la destrucció de les dades quan hi hagi una previsió legal que exigeixi la seva conservació, en aquest cas es procedirà al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per latenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció daquestes.

Actualment no es procedeix a realitzar cap tipus de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, en base a les vostres dades personals. En cas que en un futur s'anessin a realitzar aquestes decisions automatitzades, es recaptarà el consentiment previ.

Legitimació del tractament:

Tot tractament realitzat sobre les vostres dades personals ha estat consentit per vostè de manera prèvia i exprés. Amb caràcter previ, se li informa de tots aquells extrems exigits per la Llei perquè pugui prestar un consentiment informat.

Podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment tal com es detalla més endavant en aquest document.

Destinataris, cessions i transferències de dades:

Les vostres dades no seran cedides llevat que siguin estrictament indispensable pel compliment de les finalitats anteriorment dites o obligació legal.

Les vostres dades no seran transferides a països fora de la Unió Europea si no fos indispensable per al compliment de les finalitats i vostè ens autoritzi de forma prèvia i exprés.

Drets dels interessats:

Podrà exercitar en qualsevol moment els drets que es detallen a continuació, mitjançant correu postal a 'Anàlisi Lab', amb domicili al C/ Camí de l'Aleixar 40 43202 REUS; o mitjançant correu electrònic a analisislab@analisislab.com. La sol·licitud haurà de contenir el nom, cognoms i la documentació que acrediti la identitat de linteressat o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació, petició en la qual es concreti la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la vostra esmena.

Els drets dels interessats són: daccés, de rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió; i la seva definició és:

Dret d'accés:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades personals que ho concerneixen i, en aquest cas, dret d'accés a les dades personals ia la informació següent:

 1. a) les finalitats del tractament
 2. b) les categories de dades personals que es tractin
 3. c) els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o seran comunicades les dades personals, en particular destinataris a tercers països o organitzacions internacionals
 4. d) si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini
 5. e) l'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o la supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l'interessat, oa oposar-se a aquest tractament
 6. f) el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control
 7. g) quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 8. h) l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, en el fet que es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i, si més no en aquests casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes daquest tractament per a linteressat.

Quan es transfereixin dades personals a un tercer país oa una organització internacional, l'interessat tindrà dret a ser informat de les garanties adequades en virtut de l'article 46 relatives a la transferència. El responsable del tractament facilitarà una còpia de les dades personals objecte de tractament. El responsable podrà percebre per qualsevol altra còpia sol·licitada per linteressat un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, llevat que aquest sol·liciti que es faciliti altrament, la informació es facilitarà en un format electrònic d'ús comú.

Dret de rectificació:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense més dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que ho concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Dret de supressió:

L'interessat tindrà dret a obtenir sense més dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que ho concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense més dilació indeguda les dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

 1. a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb les finalitats per les quals van ser recollides o tractades altrament
 2. b) l'interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest no es basa en cap altre fonament jurídic
 3. c) l'interessat s'oposi al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 1, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o l'interessat s'oposi al tractament d'acord amb l'article 21, apartat 2
 4. d) les dades personals hagin estat tractades il·lícitament
 5. e) les dades personals s'hagin de suprimir pel compliment d'una obligació legal establerta al Dret de la Unió o dels Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
 6. f) les dades personals s'hagin obtingut amb relació a l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentades a l'article 8, apartat 1
  Quan el responsable hagi fet públiques les dades personals de les quals l'interessat ha exercit el seu dret de supressió, el responsable haurà d'adoptar, atenent la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, les mesures raonables per comunicar als tercers que estiguin tractant aquesta informació de la sol·licitud de supressió de les dades, així com de qualsevol enllaç a aquestes dades oa qualsevol còpia o rèplica d'aquestes dades.

Aquest dret es veurà limitat per altres drets com el dret a la llibertat dexpressió i informació, pel compliment dalguna obligació legal, o quan hi hagi raons dinterès públic.

Dret a la limitació del tractament:

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 1. a) l'interessat impugne l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l'exactitud
 2. b) el tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc la limitació del seu ús
 3. c) el responsable ja no necessiti les dades personals per les finalitats del tractament, però linteressat les necessiti per la formulació, lexercici o la defensa de reclamacions
 4. d) l'interessat s'hagi oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat

Quan el tractament de dades personals s'hagi limitat en virtut de l'apartat 1, aquestes dades només podran ser objecte de tractament, a excepció de la conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, o amb la intenció de la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un estat membre determinat.

Tot interessat que hagi obtingut la limitació del tractament d'acord amb l'apartat 1 serà informat pel responsable abans de l'aixecament d'aquesta limitació.

Dret d'oposició:

L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que ho concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en el qual es disposa a l'article 6, apartat 1, lletres i) of) , inclosa l'elaboració de perfils sobre la base d'aquestes disposicions.

El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de linteressat, o per la formulació, lexercici o la defensa de reclamacions.

Quan el tractament de dades personals tingui per objecte el màrqueting directe, linteressat tindrà dret a oposar-se a tot moment al tractament de les dades personals que ho concerneixin, inclosa lelaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb el màrqueting esmentat.

Quan l'interessat s'oposi al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals deixaran de ser tractades per a aquestes finalitats.

Quan les dades personals es tractin amb finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques de conformitat amb l'article 89, apartat 1, l'interessat tindrà dret, per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de dades personals que ho concerneixin, llevat que sigui necessari pel compliment duna missió realitzada per raons dinterès públic.

Dret de portabilitat de dades:

L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que l'afectin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual hauria facilitat, quan:

 1. a) el tractament estigui basat en el consentiment d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte d'acord amb l'article 6, apartat 1, lletra b) , i
 2. b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

2.En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat tindrà dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

L'exercici del dret esmentat a l'apartat 1 d'aquest article s'entendrà sens perjudici de l'article 17. Aquest dret no s'aplica al tractament que sigui necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

El responsable del tractament comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament efectuada d'acord amb l'article 16, l'article 17, apartat 1, i l'article 18 a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. El responsable informarà linteressat sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita.

Revocació del consentiment: L'interessat, que en el seu moment hagués atorgat el consentiment per tractar les dades personals, podrà igualment retirar-lo amb la mateixa facilitat. La retirada del consentiment no comportarà la il·licitud del tractament efectuat amb anterioritat.

Linteressat tindrà dret a presentar una reclamació davant lAutoritat de Control competent.

Quan les dades personals siguin tractades amb posterioritat amb finalitats diferents, el responsable informarà l'interessat de tal extrem.

Mesures de seguretat: El Responsable del Tractament manifesta que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos als quals es troben exposades, ja provinguin de lacció humana o del medi físic o natural.

El web www.analisislab.com conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d'interès per als usuaris. ?Anàlisi *Lab? no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privadesa adequades, per la qual cosa l'usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d'ús que s'hi fixin i baix la seva responsabilitat exclusiva.

Si teniu algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privadesa, podeu adreçar-vos a través de correu electrònic a la següent adreça: analisislab@analisilab.com

?Anàlisi *Lab?
Tots els drets reservats